dimarts, 30 de setembre del 2008

Primeres informacions
Início el blog amb una petita presntació de que es la política a Catalunya, els llocs on es reuneixen i l'actual president.


- El Parlament. És la seu on es fa públic el debat polític, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern. Es compon d'un mínim de cent diputats i un màxim de cent cinquanta, elegits pels ciutadans de les llistes que presenten els partits polítics, per a un termini de quatre anys i per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.


- El president o presidenta : té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l'acció del Govern. També té la representació ordinària de l'Estat a Catalunya. Actualment és: José Montilla


- El Govern: és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat